6111 Sayılı İstihdam Teşviki

Bilgi Formu

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesi (Bu teşvik uygulaması 25/02/2011 tarihli ve 27857 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile getirilmiştir.

Sigortalı Açısından Yararlanma Şartları;
* Fiilen çalışmak
* 18 yaşından büyük olmak
* İşe başladığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmamak.
İşveren Açısından Yararlanma Şartları;
* Özel sektör işvereni olmak
* Yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunmamak
* Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde vermek
* Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması
* Sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması
* 06111 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olması
Sigortalı Açısından Yararlanma Şartları;
* Fiilen çalışmak
* 18 yaşından büyük olmak
* İşe başladığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmamak.

6111 sayılı teşvikten 31.12.2022 tarihine kadar şartları taşıyan bütün işverenler yararlanabilmektedirler.

Teşvikten sigortalılar açısından;
18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan işe girdiği tarih itibariyle;
*Mesleki yeterlik belgesine sahip olanlar için 48 AY
*Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 36 AY
*Yukarıda belirtilen niteliklere sahip olmayanlar için 24 AY
*Bu kapsama girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay süre eklenir.
29 yaşından büyük erkeklerden işe girdiği tarih itibariyle
*Mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim kurumlarını ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren ve belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan için 24 AY
*Türkiye İş Kurumuna kayıtlı, Kanunda sayılan belgelere sahip olmayanlar için 6 AY yararlanır.
*Bu kapsama girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay süre eklenir.
Teşvikten her bir sigortalı için yalnızca bir defa yararlanılabilecektir.
Teşvikten yararlanılmış olan bir sigortalının teşvikten yararlanma süresini tamamladıktan sonra veya teşvikten yararlanma süresi sona ermeden işsiz kalması halinde, sonradan işe girdiği işyeri işverenince teşvikten yararlanılması mümkün olamayacaktır. Prime esas kazanç üst sınırına kadar olmak üzere, tahakkuk eden primlerin işveren hissesine düşen payın tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanmaktadır.