İş Hukuku Danışmanlığı

Bilgi Formu

İş Hukuku Danışmanlığı Nedir?
İş Hukuku Danışmanlığı nedir; 4857 Sayılı Kanun olan İş Hukuku Mevzuatı 2003 senesinde yayınlanmış olup, tüm çalışanları korumak ve istihdam sağlayan işverenlere yüklenmiş olan usulüne uygun yazılı ispat tutanağı mecburiyetiyle, çalışan işçi ve personellerin davaları ile birçok istihdam sağlamış işvereni yüklü miktarlarda tazminatlarla yüz yüze bırakmaktadır.
İşletmeler, kesinlikle haklı oldukları davaları ancak hukuka uygun çerçevede uygun usuller üzerinden tanzim edilmiş evrakları içeren bir altyapı çalışması yaparak kazanabilirler.

1) 4857 Sayılı İş Kanunu Uygulamaları ve Yüksek Mahkeme Kararları
• İşe alma ve işten çıkış süreçlerinde danışmanlık desteği,
• Fesih bildirim, ibraname ve feragatname örneklerinin işletmeye uygun biçimde düzenlenmesi,
• Haklı, haksız ve geçerli fesihlerin usullerinin gözetimleri,
• İşverenlerin, iş güvencesi, çalışanların sadakat borcu, işverenin çalışanı gözetme borcu gibi karşılıklı hak ve yükümlülükler bakımından da bilgi verilmesi ve doğru yönlendirilmesi
• Meydana gelebilecek her türlü iş kazalarının ve meslek hastalıklarına karşı işverenin doğru yönlendirilmesi, adli ve kolluk kuvvetlerinin incelemelerinde teknik destek sağlanmasıyla ve hazırlan olan bilirkişi raporlarının teknik ve hukuki yönlerinin incelenmesi,
• ÇSGB – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişlerinin teftişlerine işyerinin hazırlanmasında teftişe nezaret etmek ve teftişlerden sonra teknik destek verilmesi ile işletmenin yanında bulunmak,
• İdari para cezalarında itiraz sürecinde yardımcı olmak, teknik ve hukuki destek sağlanması,
• Yasal yazışma şablonlarının oluşumu,
• Yönetici katının ve çalışanların yasal hakları ve yükümlülükleri konusunda eğitilmesi,
• Çalışma koşullarının belirlenmesi ile izin hakları, asgari işçilik, ücretlendirme yöntemleri gibi yasal prosedürlerin hakkında işverenlerin bilgilendirmesi ile ilgili çalışmalar
• Organizasyon şeması ve görev tanımının doküman edilmesi,
• İş Hukuku ve Sosyal Güvenliği ile ilgili konusunda uzmanlaşması avukatlarımız tarafından telefon, faks, mail gibi yollarla sürekli olarak destek verilmesi
ile işletmeye işverenlere sürekli olarak tam destek verilmektedir.

2) İş Hukuku Nedir, İnceleme, Raporlama ve Yasal Uygunluk Denetimi Tespiti ve Rapor İşlemleri;
• İşletmenin mevcut dokümantasyonların 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuatları uyarınca incelenerek, sonuçların ve önerilerin raporlar halinde yönetime sunulması 4857 Sayılı İş Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılmış mevzuatın uygulanmasına yönelik olarak “Yasal Uygunluk Denetim Hizmetleri” verilmesi,
• Toplu olarak iş hukuku oluşturan kanunlarda ilgili hukuki destek verilmesi,
• Personellerin özlük dosyalarının incelenmesiyle görülen eksikliklerin tespiti ve raporlanması
ile ilgili işletmeye ve iş verenlere sürekli destek verilmektedir.

3) İşletmede İş Kanununa Uygun Dokümanların Hazır Edilmesi;
• İşletmenin mevcut yapısına göre Şirket içi Yönetmelikleri hazırlanması ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
• İşletmenin Faaliyet ve kurum kültürü ile “Disiplin Yönetmeliği” oluşturulması veya gerekli iyileştirmelerin yapılması,
• İşletmelerin Anayasası olarak bilinen “İnsan Kaynakları Yönetim El Kitabı” oluşturulması ve gerekli bilgilendirmelerde bulunması,
• İş Hukuku Mevzuatına göre tanzimi gerekli olan belgelerin matbu ve standart hale getirilerek dokümanların hazır edilmesi,
• İhtiyaç olan tüm alanlarda hukuki ve teknik destek verilecektir.

4) İş Hukuku Mevzuatına Göre Oluşabilecek Olan Uyuşmazlıkların Giderilmesi;
• İş davaları süreçlerinde önleyici ve tamamlayıcı hizmetlerde çalışma,
• Çalışan personellerin ve işveren arasında oluşabilecek hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,
• Çalışan personellerin alacakları, işe iade, iş akdinin haklı ve geçerli fesih durum koşullarının, iş kazası tespit, tazminat ve rücu davaları gibi gerekli olan tüm süreçlerde hukuki ve teknik destek,
• Somut durumlar çerçevesinde mevcut olan uyuşmazlıkların takibi ile iş hukuku müşavirlik hizmetleri,

5) İş Sözleşmesi Hazırlama ve Feshi ile ilgili İşlemleri Hakkında Hizmet Akdi Danışmanlığı;
• Hizmet ile ilgili sözleşmelerin düzenlenmesi,
• Hizmet akdinin feshinin geçersizliği halinde yapılması gerecek işlemler,
• Alt işveren ve tedarikçilerle ilgili olan gerekli sözleşmelerin düzenlenmesi,
• İşletmelerin yapısına uygun olan ve ihtiyaçlarına uygun iş sözleşmelerinin hazırlanması ve benzer konular ile ilgili eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri gerçekleştirilmektedir.